Over getallen gesproken - Talking about numbers

Paperback | Dutch | 2016
In stock
ISBN
978940180028E
€30.79 €28.25
Wilt u iets weten over getallen? De auteur neemt u in deze 3de, herziene druk mee op de voortzetting van zijn persoonlijke ontdekkingsreis in de getaltheorie. Ten opzichte van de 2de druk zijn er verduidelijkingen, een uitbreiding met 90 getallenverzamelingen en een aanvulling op Bijbelse getallen. Om het boek voor een breed publiek toegankelijk te maken zijn de beschrijvingen zowel in het Nederlands als in het Engels gegeven. Er wordt een boeiende en leerzame wereld geopend, waar getallen het voor het zeggen hebben. Dat wordt gedaan vanuit de volgende invalshoeken:

- Het persoonlijk waarom dit boek is geschreven en hoe de ontdekkingsreis is verlopen;
- Het kennismaken met vele wiskundigen aan wie de getallen te danken zijn met bijbehorende definities en symbolen;
- De getallenverzamelingen, wat het leeuwendeel van het boek is, verdeeld in 3 delen:

> 619 getallenverzamelingen. Het getal 619 is een Strobogrammatisch getal dat hetzelfde blijft als het 180 graden gedraaid wordt.
> Bijzondere getallen met hun opvallende eigenschappen.
> Bijbelse getallen met verrassende wiskundige relaties.


Do you want to meet the colorful aspects of numbers? In this 3rd, re-vised edition the author takes you on his further voyage of discovery in number theory. This includes clarifications, an extension with 90 sets of numbers and a supplementary to Biblical numbers. To make the book accessible for a wide audience, descriptions are given in Dutch and English. The book presents a fascinating and informative world, in which numbers have the lead. This is done from the following perspectives: - The personal why this book was written and how the voyage of discovery has progressed;

- Naming many mathematicians to whom we owe the numbers and associated definitions and symbols;
- The sets of numbers which are the lion’s share of the book, divided into three parts:

> 619 sets of numbers. The number 619 is a Strobogrammatic number that stays the same when it is rotated 180 degrees.
> Special numbers with amazing properties.
> Biblical numbers with surprising mathematical relationships.

More Information
ISBN 978940180028E
Language Dutch
Format eBook(s)
Domains Business Management
Publish Date Jan 1, 2016
Customer Reviews

Ratings & Reviews

Be the first to review this product